Regulamin

Regulamin Koźmińskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej – 2023

I. Cel:
– popularyzacja futsalu na terenie MiG Koźmin Wlkp.
– futsal jako aktywna forma aktywnego wypoczynku
– wyłonienie najlepszej drużyny – Mistrza MiG Koźmin Wlkp

II. Termin i miejsce:
– rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z terminarzem w hali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp. ul. Strzelecka

III. Przepisy gry:
– boisko o sztucznej nawierzchni o wymiarach boiska do piłki ręcznej
– bramka o wymiarach 2 x 3m., pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m
– piłka halowa o obwodzie nie mniejszym niż 62 cm i nie większym niż 64 cm
– czas gry: 2 x 20 minut z przerwą na zmianę stron boiska
– jednocześnie na placu gry przebywa 5 zawodników (4+bramkarz)
– obuwie piłkarskie o jasnej podeszwie (dotyczy również kierowników drużyn)
– rzut od bramki wykonywany jest ręką na całym boisku; piłka jest w grze kiedy całym obwodem opuści pole bramkowe; bramkarz może zdobyć bramkę z rzutu ręką (bezpośrednio z rzutu od bramki) gdy piłka jest w grze – nie dotyczy autu bramkowego,
– rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska lub za linii bocznej miejsca gdzie piłka opuściła plac gry (jeśli piłka dotknie sufitu lub innej części wyposażenia sali, grę wznawia się z linii bocznej z miejsca położonego najbliżej tego zdarzenia)
– gra bez „spalonego”
– zmiany odbywają się systemem hokejowym w strefie zmian (strefy zmian mają ok 3 m długości i są oznaczone liniami prostopadłymi do linii bocznych boiskach);w przypadku złej zmiany rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej
– podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości min 3 m od piłki
– rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki
– przedłużony rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m od bramki – gdy drużyna przeciwna dopuści się sześciu przewinień w jednej połowie meczu. Każde następne przewinienie będzie również karane rzutem karnym przedłużonym. Przewinienia ulegają kasacji po pierwszej połowie meczu
– piłkę należy wprowadzić do gry w ciągu 4 sekund (nie dotyczy rzutu karnego)
– zakaz gry wślizgiem
– w trakcie trwania rozgrywek KLPNH nie można dokonywać zmian na liście zawodników,
– w przypadku równej liczby punktów w tabeli o kolejności decyduje:
a. wynik bezpośredniego spotkania,
b. lepsza różnica bramek,
c. większa liczba zdobytych bramek

IV. Uczestnictwo:
– w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2007 i starsi,
– w rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny składające się max z 20 zawodników – listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte po rozegraniu pierwszej kolejki
– w rozgrywkach mogą uczestniczyć osoby które są zgłoszone do WZPN, PZPN na sezon 2023/24
– zawodnicy niepełnoletni muszą do zgłoszenia dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w rozgrywkach

V. Zgłoszenia drużyn, system rozgrywek:
– w rozgrywkach udział weźmie maksymalnie 8 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie wpisowego
zgłoszenia drużyn należy dokonać w terminie do 27.10.2023 na druku zgłoszeniowym wraz z podaniem imiennej listy zawodników (max 20 osób), oraz wpłatą wpisowego w GOS ul. Floriańska 21
tel. 535-010-160
– system rozgrywek „każdy z każdym”

WPISOWE
– 800 zł – drużyny z terenu MiG Koźmin Wlkp. – 50% kadry + 1 zawodnik to mieszkańcy MiG Koźmin Wlkp.
– 1000 zł. – pozostałe drużyny
do rozgrywek nie będą dopuszczone drużyny, które do dnia 27.10.2023 roku nie uiściły opłaty startowej

VI. Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.

VII. Nagrody:
– wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymają nagrodę rzeczową
– za miejsca I – III zostaną przyznane puchary i medale

VIII. Sankcje karne:
– W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci:
* napomnień (żółte kartki) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do kary minutowej dla zawodnika – długość kary 2 minuty. Po upływie kary (2 minut) drużyna uzupełnia skład.
* wykluczeń (czerwona kartka) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do kary minutowej – długość kary 5 minut. Po upływie kary (5 minut) drużyna uzupełnia skład innym zawodnikiem. Zawodnik ukarany wykluczeniem jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny (nie dotyczy wykluczenia za dwie żółte kartki). Zawodnik wykluczony z gry musi udać się do szatni bezpośrednio po otrzymaniu kary.
* wykluczenie za dwie żółte kartki – w przypadku napomnienia tego samego zawodnika drugą żółtą kartką (w konsekwencji czerwona kartka) drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty. Zawodnik ukarany wykluczeniem za dwie żółte kartki musi udać się do szatni bezpośrednio po otrzymaniu kary, zawodnik ten może zagrać w kolejnym spotkaniu swojej drużyny.
Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziów prowadzących zawody.
– Wszystkie sprawy związane z karami i wykluczeniami będą rozpatrywane przez Organizatora.
– Wystawienie do gry zawodnika, który powinien pauzować za otrzymanie kary indywidualnej spowoduje zweryfikowanie wyniku spotkania jako walkower 0:5. W przypadku uzyskania wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – utrzymuje się wynik z boiska z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny przeciwnej.
– Wymiary kar:
po 3 żółtych kartkach – dyskwalifikacja 1 mecz,
po 5 żółtych kartkach – dyskwalifikacja 2 mecze,
po 7 żółtych kartkach – dyskwalifikacja 4 mecze,
po wykluczeniu z gry – dyskwalifikacja minimum 1 mecz,
po 2 wykluczeniach – dyskwalifikacja 2 mecze
– drużyna, która dwa razy nie przystąpi do rozegrania meczu, zostanie zdyskwalifikowana z ligi, bez zwrotu wpisowego, oraz zostanie zawieszona w turniejach i ligach organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. Mecze z udziałem tej drużyny nie będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji.

IX. Uwagi końcowe:
– kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.
– drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.
– zawodnicy sami odpowiadają za swoją zdolność do gry.
Niniejszy regulamin, przepisy gry wraz z przepisami gry FIFA i Futsal są jedyną podstawą rozgrywek KHLPN.
Wszystkie zespoły biorą pełną odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe podczas turnieju. Zaistniałe uszkodzenia z przyczyny zawodników danej drużyny muszą zostać usunięte przez dany zespół w ciągu 14 dni od daty zniszczenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie Organizator.
Organizator ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:
*nie dopełnia formalności zgodnie z punktami regulaminu,
*nie opłacenie kar finansowych nałożonych na drużynę w terminie,
*niesportowego zachowania się zawodników i osób odpowiedzialnych w czasie meczu i poza nim,
*notoryczne łamanie regulaminu.
Zabrania się zawodnikom drużyn biorących udział w rozgrywkach spożywania alkoholu na terenie hali przed, w czasie i po meczu. W przypadku złamania tego zakazu drużyna zostanie ukarana finansowo.