Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim.

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gos.kozminwlkp.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-10-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-30

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego za pomocą walidatorów:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Zmyślony
 • E-mail: gos@kozminwlkp.pl
 • Telefon: +48 62 721 09 17

Każdy ma prawo Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski.

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dojście do budynku Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim od ul. Floriańskiej 21.

Wejście główne; przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo; poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób ze szczególnymi potrzebami; brak ograniczeń w obszarze kontroli. Wejście główne prowadzi bezpośrednio do korytarza z tablicą informacyjną rozkładu pomieszczeń. Wejście bez oznakowania dotykowego.

Opis dostępności korytarza.

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim posiada jedną kondygnacje (parter). Na kondygnacji znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń. Korytarz prowadzący do biur obsługi przystosowany jest do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking bezpośrednio przed wejściem do budynku Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim jest dostosowany do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone są miejsca parkingowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoby z psem asystującym mają dostęp do budynku Gminnego Ośrodka Sportu bez ograniczeń.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona internetowa jest w pełni responsywna. Każda popularna przeglądarka pozwala także na powiększenie i zmniejszanie tekstu na stronie za pomocą skrótu Ctrl +/-.
 • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść na poziomie spełniającym normy min. WCAG 2.1 AA
 • Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: nawigacja klawiaturą, zwiększanie kontrastu, różne wersje kontrastowe strony, podświetlanie linków, powiększanie czcionki, zwiększanie odstępów między literami, zatrzymanie animacji, czytelne czcionki, podpowiedzi, powiększanie kursora.
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Dostępność strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim udostępnia Widget Dostępności One Click Accessibility, który jest zasilany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala stronie internetowej na poprawę zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).
 • Menu dostępności strony internetowej można włączyć naciskając klawisz tabulatora przy pierwszym załadowaniu strony lub klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się w lewym boku strony. Po uruchomieniu menu dostępności poczekaj chwilę, aż zostanie ono załadowane w całości.

Inne oświadczenia

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim kontynuuje wysiłki, aby stale poprawiać dostępność swojej witryny i usług w przekonaniu, że naszym zbiorowym moralnym obowiązkiem jest umożliwienie bezproblemowego, dostępnego i nieskrępowanego użytkowania również osobom niepełnosprawnym.

Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na stronie internetowej były w pełni dostępne, niektóre treści mogły nie zostać jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.